Bjørke Arkitektur og folkehelsemeldingen 2015

October 20, 2014 admin

Via partner Steffen Wellinger, som også er ansatt på NTNU, har Bjørke Arkitektur bidratt til teksten i kapittelet “aktivsskapende arkitektur” i NTNUs innspill til ny folkehelsemelding der også klubbhusprosjektet til IL Trond er trukket frem som et godt eksempel.

Vi satser selvsagt på at at dette får innvirkning på regjeringenes folkehelsearbeid….

Aktivitetsskapende arkitektur

Aktivitetsskapende utforming av fysiske omgivelser som bygninger og steder kan ha en avgjørende og positiv innvirkning på menneskers atferd.

Nærmiljøets arkitektoniske kvaliteter bør være slik at de inspirerer og motiverer til økt fysisk aktivitet og deltagelse i sosialt liv. Særlig er dette av betydning for barn og unge, men også for andre grupper av befolkningen som ikke deltar i organisert trening. Bygninger og steder bør derfor gi mulighet for både organisert og uorganisert aktivitet som ikke er kommersiell og som er inkluderende for alle.

Aktivitetsskapende design som fremmer folkehelse og bærekraftig livsstil vil samtidig ha en positiv effekt på klima og miljø. Det kan illustreres ved designstrategier som gjør at man velger gang-/sykkelaktivitet framfor bil, å gå trapper framfor å ta heis og velge rekreasjon ved aktivitet framfor tv. Meningsfullt aktivitetstilbud i nærmiljøene vil også redusere transportbehov knyttet til fritidsreiser.

Arkitekter og planleggere bør derfor se etter muligheter for samspill mellom aktiv, miljøvennlig og inkluderende design for å utvikle fysiske omgivelser som fremmer folkehelsen. Et slikt tiltak er igangsatt av en tverrfaglig arbeidsgruppe ved NTNU som sammen med Trondheim Helseklynge har inngått et samarbeid med et eiendomsselskap om å utvikle en helsefremmende bydel på Øvre Rotvoll i Trondheim. Prosjektet er fortsatt i en tidlig fase, og kan komme til å omfatte alt fra teknologiske løsninger for hjemmeboende eldre til grønnstruktur, tiltak mot støy, sosiale møteplasser og prioritering av gang og sykkeltransport. Det tas sikte på å knytte ulike forskningsaktiviteter til prosjektet.

Klubbhus IL Trond:  Fotballklubben IL Trond i Trondheim hadde behov for et nytt klubbhus. Fokuset ble satt på hvordan byggeprosjektet kunne få en merverdi som et aktivitetsskapende sted både for de aktive medlemmene, men også for andre beboere i nærmiljøet rundt fotballbanene. To år etter ferdigstilling ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant brukere av klubbhuset. Resultatene viser at både barn, ungdom og foresatte peker på klubbhuset som en direkte årsak til at de både er mer aktive som utøvere og bruker klubbhuset som et sted å være. Tilsvarende tilbakemeldinger gis også fra øvrige beboere i nærmiljøet. Bjørke Arkitektur AS og IL Trond fikk Trondheim kommunes byggeskikkpris i 2013 for prosjektet.